Centar za humanističke studije je organizacija civilnog društva, posvećena razvoju i osavremenjivanju naučnog istaživanja u društvenim naukama i humanistici u Srbiji. CHS nastoji da doprinese razvoju akademske kulture u Srbiji i društva u celini, kroz naučno istraživanje, edukaciju, promociju i popularizaciju društvenih i humanističkih nauka. U svojoj delatnosti CHS zastupa naučni pristup aktuelnim društvenim problemima i racionalnu debatu u javnoj sferi.

CHS sarađuje sa akademskim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Aktivnosti CHS-a namenjene su učenicima, studentima i postdiplomcima, najpre iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, stručnoj i naučnoj javnosti, novinarima i aktivistima, i široj zainteresovanoj javnosti. Kroz svoje aktivnosti, CHS se zalaže za ukidanje svih oblika diskriminacije na osnovu identiteta, ličnih i društvenih svojstava, i za jednakost pristupa obrazovanju i društvenim resursima, u skladu sa progresivnim i demokratskim vrednostima.

© 2016 CHS
Pokreće WordPress